Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Провеждане на пазарни консултации във връзка с предстоящо провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на Специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, св

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2017-05-02 13:27:54
№ 20170428EDov2590214

Описание:

С настоящото Висшият съдебен съвет на Република България отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации във връзка с предстоящо провеждане на процедура за избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет „Създаване на Специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата“, в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Във връзка с подготовката на процедура за избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет „Създаване на Специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата“ възложителят е сключил договор №ВСС-52 от 04.01.2017г. с "ИДЕИН" ЕООД с предмет "Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители и подпомагане на дейностите по управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020". Същият е публично достъпен на профила на купувача, раздел "Договори под праговете".Документи
31472017021305_Обявление за предварителна информация.pdf
32052017021305_PMC_SISMA_General_Conditions.pdf
32202017021305_PMC_SISMA_Award_Criteria.pdf
32402017021305_PMC_SISMA_Selection_Criteria.pdf
32542017021305_PMC_SISMA_ToR_Activities_4-5.pdf
33132017021305_PMC_SISMA_Draft_Contract.pdf
34072017021305_PMC_SISMA_Form.docx

ПубликацияДата
Доклад за резултатите от проведени пазарни консултации 2017-06-05 15:23:00

<-- Обратно към поръчки