Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев„ №4“

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2018-09-11 11:50:58
№ 20180911yFbV3001683

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Във връзка с необходимостта от възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев„ №4“, Ви каним да представите ценово предложение за изпълнение на поръчката.

    Място за изпълнение на поръчката гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ №4.

    С обхвата на дейностите по изпълнение на СМР можете да се запознаете в преписката по поръчката, публикувана в Профила на купувача на Възложителя: http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180530InOp2887032

    Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 21 666,67 лева без ДДС или 26 000,00 лева с ДДС.

    Ценовите предложение трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или от упълномощено от него лице.

    Критерий за оценка на предложенията - „най-ниска цена“.

    Ценовите предложения следва да бъдат представени в срок до 10 (десет) календарни дни от публикуването на настоящата покана в „Профила на купувача“ на Възложителя, в деловодството на Висш съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ №12, от 08:30 до 17:00 часа.


ПубликацияДата
Покана 2018-09-11 12:25:00

<-- Обратно към поръчки