Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на контролни измервания през 2019 г. за проверка на защитни заземителни уредби и физични фактори на работната среда – осветеност (изкуствено осветление) в работни и архивни помещения в обекти на ВСС“

Тип поръчка: Покана за събиране на оферти

Дата: 2019-11-08 15:57:55
№ 20191108bkmS3299305

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

П О К А Н А

 

 

за  предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

                  

На онование чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Висшият съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани леца да представят оферта за директно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на контролни измервания през 2019 г. за проверка на защитни заземителни уредби и физични фактори на работната среда – осветеност (изкуствено осветление) в работни и архивни помещения в обекти на ВСС“ при следните условия:

 

1. Обект на поръчката: предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 

2. Предмет на поръчката: „Извършване на контролни измервания през 2019 г. за проверка на защитни заземителни уредби и физични фактори на работната среда – осветеност (изкуствено осветление) в работни и архивни помещения в обекти на ВСС“.

 

3. Място на изпълнение на поръчката: работни и архивни помещения  на Висшия съдебен съвет в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ул. „Съборна“ № 7, ет. 4 и ул. „Княз Борис I“ № 156, вх. А, ет. 2, ап. 5.

 

4. Описание и обхват на поръчката:

Настоящата поръчка предвижда еднократно извършване на контролни измервания за проверка на защитната заземителна уредба (съгласно чл. 260 и чл. 261 от Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г.) и „осветност“ (съгласно чл. 78, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. и чл. 381 от Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г..) по утвърден стандарт/методика във връзка с нормативните изисквания за периодичност на измерване на минималните параметри на факторите на работната среда и ел.безопасност съгласно чл. 217 от Hаредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

 

4.2. Обхватът на поръчката включва:

4.2.1. Проверка/ измерване по заявка на възложителя на всички точки (помещения, работни места) в административните обекти, ползвани от ВСС:

4.2.1.1. Контролни измервания за проверка на защитната заземителна уредба (съпротивлението на заземителите спрямо земя) - 8 т.

4.2.1.2. Контролни измервания за проверка степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност - 181 т.

4.2.2. Издаване на протоколи от измерванията и сертификати за съответствие.

 

5. Изисквания към сроковете по предоставяне на услугата:  

  Срок за изпълнение - до 06.12.2019 г. включително.

 

 

6. Начин на плащане – с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя, при приемане на изпълнението на поръчката с приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

 

 

Офертата следва да бъде изготвена при спазване на изискванията и условията на настоящата покана, и трябва да съдържа:

1. Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

2. Предложение за изпълнение на поръчката.

3. Единична крайна цена за измерване на всеки от изискваните параметри за един брой работно място/точка и обща цена за измерване на всички параметри за всички работни места/точки.

4. Цената да включва и издаването на протокол и сертификат от контрола.

5. Предлаганата цена да е крайна /с ДДС/ и да включва всички разходи по изпълнението на дейностите,  в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за всяка от дейностите, посочени в предмета и обхвата на поръчката.

 6. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на офертата.

7. Офертата да бъде представена едновременно със заверено копие на валиден документ (сертификат) за акредитация от ИА „Българска служба по акредитация“, удостоверяващ правото Ви да извършвате посочените дейности.

 

Отношенията между страните ще се финализират с подписването на заявка и приемо-предавателен протокол.

 

Срок за получаване на офертата в деловодството на Висш съдебен съвет – до 18.11.2019 г., включително.

 

Оглед може да се извърши в рамките на работното време на Висшия съдебен съвет - от 08:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък, до 15.11.2019 г. включително.

 

За контакти: Каролина Терзийска, тел. 02/ 930 43 30; 0894 945 777.

 

Място за подаване на офертата:

Висш съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, стая № 102, деловодство или по електронен път e-mail: vss@vss.justice.bg                    

 

 Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.

 

 

 

 ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки