Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА) - Вариант 1“

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2020-03-13 12:46:55
№ 20200313CroH3323614

Описание:

Висшият съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации във връзка с предстоящото провеждане на избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА) - Вариант 1“, в изпълнение на Дейност 7 от проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

            Пазарните консултации се провеждат на основание чл. 21, ал. 2, вр. чл. 44 от Закона за обществените поръчки и целят определяне на актуална прогнозна стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена съобразно тяхната пазарна стойност към настоящия момент.

 

Представените в настоящата пазарна консултация стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при възлагане на обществената поръчка.

 

Индикативните оферти за Вариант 1 (при възможност с подробно описани цени) за описаните дейности, следва да бъдат представени в срок до 17:00 часа на 27.03.2020г. в деловодството на ВСС - гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 или на следния електронен адрес: s.karamesheva@vss.justice.bg

 ПубликацияДата
Техническа спецификация - Вариант 1 2020-03-13 12:50:00
Индикативна оферта 2020-06-15 12:47:00

<-- Обратно към поръчки