Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощн

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-20 10:03:48
№ 20150119smpo2326804

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители и включва покритите, съгласно условията заложени в документацията рискове, свързани със здравето и телесната цялост на застрахованите лица.
Целта на обществената поръчка е осигуряване на групово застраховане, в изпълнение на разпоредбите на Закона за съдебната власт за осигуряване на задължителна застраховка „Злополука” и решение на Висшия съдебен съвет за включване в обхвата на застраховката допълнителни рискове настъпили в резултат на заболяване.Документи
13382015191701_Решение.pdf
13552015191701_Обявление.pdf
15142015191701_15.01.19 - Documentation.docx

ПубликацияДата
Разяснение 2015-02-05 17:14:00
Разяснение 2015-02-05 17:17:00
Становище на Агенция по обществени поръчки №10-00-54 от 13.10.2014г. 2015-02-09 14:13:00
Разяснение 2015-02-09 17:10:00
Разяснение 2015-02-24 11:29:00
Протокол №1 от работата на комисията 2015-03-20 15:52:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-04-14 13:53:00
Съобщение за промяна на датата за отваряне на ценови оферти 2015-04-16 15:25:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-04-24 16:08:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-04-24 16:10:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-04-24 16:15:00
Решение за прекратяване на процедурата 2015-05-22 12:17:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощн 2015-05-20 15:17:59
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощн 2015-05-20 15:33:15
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общo 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощн 2015-05-27 15:45:38

<-- Обратно към поръчки