Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Провеждане на пазарни консултации във връзка с предстоящо провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта и разработване на единна информационна с

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2017-04-03 10:29:52
№ 20170330FRyb2565784

Описание:
С настоящото Висшият съдебен съвет на Република България отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации във връзка с предстоящото провеждане на процедура за избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Във връзка с подготовката на
процедура за избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ възложителят е сключил договор №ВСС-52 от 04.01.2017г. с "ИДЕИН" ЕООД с предмет "Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители и подпомагане на дейностите по управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020". Същият е публично достъпен на профила на купувача, раздел "Договори под праговете".Документи
31462017031004_Обявление за предварителна информация.pdf
31542017031004_01_PMC_Market_Counsultations_General_Conditions.pdf
32042017031004_02_PMC_Judicial_Map_EISS_Award_Criteria.pdf
32162017031004_03_PMC_Judicial_Map_EISS_Selection_Criteria.pdf
32242017031004_04_PMC_Judicial_Map_EISS_Activities_1-3_ToR.pdf
32342017031004_05_PMC_Judicial_Map_EISS_Draft_Contract.pdf
32422017031004_06_PMC_Judicial_Map_EISS_Form.docx

ПубликацияДата
Доклад за резултатите от проведени пазарни консултации 2017-04-26 15:32:00

<-- Обратно към поръчки