Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта и разработване на единна информационна система на съдилищата“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-22 10:53:04
№ 20170518hLZa2605298

Описание:

Предмет на обществената поръчка е „Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта и разработване на единна информационна система на съдилищата“ в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


Документи
02082017221105_Решение за откриване на процедура.pdf
02192017221105_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в обществената поръчка 2017-05-23 11:00:00
Разяснение 2017-06-05 15:20:00
Разяснение 2017-06-19 16:38:00
Разяснение 2017-06-19 16:39:00
Съобщение 2017-06-20 14:34:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2017-08-14 16:41:00
Разяснение 2017-08-14 16:42:00
Съобщение 2017-08-16 17:22:00
Решение за прекратяване на процедурата 2017-11-14 17:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-04 11:34:00

<-- Обратно към поръчки