Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪДИЛИЩАТА“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-06-12 15:18:13
№ 20170609TdIm2621069

Описание:

Предмет на обществената поръчка е „Информация и комуникация по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система за съдилищата“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


Документи
23372017121506_Решение за откриване на процедурата.pdf
23542017121506_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2017-06-13 11:20:00
Разяснение 2017-07-10 12:40:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-08-04 16:32:00
Протокол № 2 на комисията 2017-10-02 17:00:00
Протокол № 3 на комисията 2017-10-02 17:00:00
Доклад на комисията 2017-10-02 17:00:00
Съобщение за прекратяване на поръчката 2017-10-02 17:00:00
Обявление за прекратяване на процедурата 2017-11-01 12:30:00

<-- Обратно към поръчки