Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Създаване на Специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-03 11:13:57
№ 20170628UeSr2660512

Описание: Предмет на обществената поръчка е „Създаване на Специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата“, възлагана в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.Документи
19512017031107_Решение за откриване на процедура.pdf
20012017031107_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2017-07-04 10:39:00
Разяснение 2017-07-17 16:58:00
Съобщение 2017-07-26 17:03:00
Решение за изменение 2017-09-20 10:00:00
Протокол №1 от работата на комисията 2017-10-25 15:50:00
Решение за прекратяване 2017-11-14 16:40:00
обявление за възложена поръчка 2017-12-04 14:05:00

<-- Обратно към поръчки