Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-07 16:53:49
№ 20170707aAMo2681304

Описание:

Предмет на обществената поръчка е "Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт по шест обособени позиции:

Обособена позиция № 1: I-ви етап „Строителни работи по част „отопление, ветнилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване  на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“

Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1

Обособена позиция № 3: Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора;

Обособена позиция № 4: Извършване на СМР за основен ремонт на фасадата на сградата на Окръжен съд, гр. Шумен.

Обособена позиция № 5: Извършване на строително-монтажни работи – основен ремонт на фасадата на сградата на районен съд, гр. Варна;

Обособена позиция № 6: Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар."Документи
11542017071707_Решение за откриване на процедура.pdf
12032017071707_Обявление за поръчка.pdf
12112017071707_Документация за участие и образци.docx
12182017071707_Техническа спецификация ОП1.docx
12262017071707_Техническа спецификация ОП2.docx
12342017071707_Техническа спецификация ОП3.docx
12422017071707_Техническа спецификация ОП4.docx
12482017071707_Техническа спецификация ОП5.docx
13042017071707_Техническа спецификация ОП6.docx
14022017071707_Техническа документация АС Велико Търново.zip
14142017071707_Техническа документация ОС Шумен.zip
14232017071707_Техническа документация РС Варна.zip
14302017071707_Техническа документация РС Елена.zip
14552017071707_Техническа документация РС-Нова Загора.zip
15082017071707_Техническа документация РС-Нови пазар.zip

ПубликацияДата
Разяснение 2017-07-20 15:50:00
Разяснение 2017-07-31 16:54:00
Протокол 1 от работата на комисията 2017-08-29 16:27:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-09-15 15:00:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2017-09-28 16:40:00
Протокол № 3 от работата на комисията 2017-09-28 16:40:00
Протокол № 4 от работата на комисията 2017-09-28 16:40:00
Доклад от работата на комисията 2017-09-28 16:40:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2017-09-28 16:40:00
обявление за възложена поръчка 2017-11-20 17:10:00
договор за ОП 3 2017-11-20 17:15:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-05-03 17:00:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител № ВСС-5953/23.05.2018 2018-05-25 11:20:00
Доклад от работата на комисията 2018-05-25 11:25:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-05-25 11:25:00
Договор ВСС - 8712 от 09.07.2018 г. 2018-08-06 16:55:00

<-- Обратно към поръчки