Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-02-01 09:28:30
№ 20180130mwWp2781924

Описание:

Обществената поръчка включва:

1. Извършване на междинна оценка на прилагането на методологията за измерване тежестта на отделните видове дела, преписки и допълнителни служебни задължения и разработване на модел за интеграция на нормата на натовареност с другите процеси на планиране;

2. Разработване на методика за измерване и определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност и разработване на модел за интеграция на механизма с другите процеси на планиране;

3. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до увеличаване продължителността на делата, изработване и прилагане на предложения за преодоляване на забавянията и изработване на предложения за законодателни промени с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата;

4. Осигуряване на мерки за информация и комуникация за осигуряване на гласност на изпълнените дейности.

Във връзка с подготовката на документацията за участие по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е сключен договор ВСС-13088/02.10.2017г. Същият може да бъде намерен на Профила на купувача на възложителя, раздел "Договори под праговете" или на http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&dogovorid=127


Документи
43432018010902_Решение за откриване на процедура.pdf
43522018010902_Обявление за обществена поръчка.pdf
49492018011002_Документация.docx

ПубликацияДата
Протокол № 1 от работата на комисията 2018-04-12 16:45:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-04-24 16:55:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2018-05-02 16:50:00
Протокол № 3 от работата на комисията 2018-05-02 16:50:00
Доклад от работата на комисията 2018-05-02 16:50:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2018-05-02 16:50:00
Договор № ВСС-9994 от 02.08.2018г. 2018-08-29 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-29 16:15:00
Допълнително споразумение към договор №ВСС - 9994 от 02.08.2018г. 2018-10-22 15:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-22 15:40:00

<-- Обратно към поръчки