Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Разработване на Единна информационна система на съдилищата“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-24 10:59:55
№ 20180522zIrk2876705

Описание:

Обществената поръчка се обявява в изпълнение на  проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”Документи
15352018241105_ЕИСС - Документация за участие 30.04.2018.docx
15532018241105_espd-request EISS.zip
16012018241105_Образец_1_Опис.docx
16082018241105_Образец_3_Техническо_предложение.docx
16172018241105_Образец_4_Декларация_Проект_на_договор.docx
16252018241105_Образец_5_Декларация_валидност_на_оферта.docx
16362018241105_Образец_6_Декларация_условия_на_труд.docx
16442018241105_Образец_7_Ценово_предложение.docx
16532018241105_Образец_8_Банкова_гаранция.docx
17042018241105_Проект на договор.docx
17162018241105_Първа страница–документация.pdf
17242018241105_Технически спецификации ЕИСС в2.docx
17362018241105_Приложения към Технически спецификации.7z

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № ВСС-5909/22.05.2018 2018-05-25 11:40:00
Обявление за поръчка 2018-05-25 11:40:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2018-05-25 11:45:00
Разяснение 2018-06-01 17:15:00
Разяснение 2018-06-15 16:45:00
Съобщение за отлагане на провеждане на публично заседание 2018-07-03 12:35:00
Решение за прекратяване на процедура № ВСС-8478 от 04.07.2018 2018-07-05 09:30:00
Обявление за възложена поръчка - прекратена 2018-08-30 16:45:00

<-- Обратно към поръчки