Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-02 15:24:19
№ 20180730Dtwd2980469

Описание:

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ    BG05SFOP001-3.001-0001-C01  с предмет „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“


ПубликацияДата
Документация за участие 2018-08-02 15:25:00
еЕЕДОП 2018-08-02 15:30:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2018-08-02 15:30:00
Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2018-08-02 17:50:00
Разяснение 2018-08-21 16:10:00
Разяснение 2018-08-24 15:00:00
Разяснение 2018-08-28 12:15:00
Протокол 1 от работата на комисията 2018-10-17 17:05:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 2018-11-15 17:24:00
Протокол 2 от работата на комисията 2018-12-04 17:18:00
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2018-12-04 17:21:00
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2018-12-04 17:22:00
Договор №ВСС-1212/ 31.01.2019Г. 2019-02-15 16:47:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-15 17:02:00

<-- Обратно към поръчки