Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-05 11:38:14
№ 20180925gJaj3019124

Описание:

- Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта за строежа, включващ част „Архитектурна“ и част „Конструктивна“, с пълнота и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г.;
- Изработване на инвестиционен проект по всички части във фаза „Технически проект“, с пълна проектно-сметна документация по всички части за строежа, при спазване на действащото българско и международно законодателство, както и на специфичните изискванията, заложени в техническата спецификация към документацията;
- Упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части на инвестиционния проект.
- Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.
- Извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР.
- Единични и комплексни 72-ви часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия.
- Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.
- Всички дейности по приемане на строежа за получаване на разрешение за ползване, съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2018-10-05 11:50:00
Обявление за поръчка 2018-10-05 11:50:00
Документация за участие и образци 2018-10-05 11:50:00
еЕЕДОП 2018-10-05 11:55:00
Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки 2018-10-05 11:55:00
Методическо указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 2018-10-05 11:55:00
Техническо задание 2018-10-05 11:50:00
Разяснение 2018-10-15 15:10:00
Техническа документация 2018-10-15 15:15:00
Разяснение 2018-10-19 15:40:00
Решение за изменение 2018-10-22 11:05:00
Разяснение 2018-10-29 16:30:00
Решение за прекратяване на процедура № ВСС-14121 от 21.11.2018 2018-11-21 17:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-10 10:41:00

<-- Обратно към поръчки