Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.004 ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП С НАИМЕНОВАНИЕ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-05-30 15:55:01
№ 20190530ZVxB3157835

Описание:

На основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП, Висш съдебен съвет, въз основа на решение по т. 12 на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 20 от заседание, проведено на 29.05.2019 г., отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за изготвяне на необходимите документи /проектно предложение, формуляр и други необходими документи/ за кандидатстване на ВСС по процедурата BG05SFOP001-3.004 чрез директно предоставяне на БФП с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“.

Участниците могат да се запознаване с Насоките за кандидатстване на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4f8f387d-8631-43e7-bbff-5191faa795a8

Минималните изисквания към участниците са, както следва:

I.                  Минимални технически изисквания към участниците:

Участниците следва да притежават опит и административен капацитет в сферата на дейностите на настоящия проект, както и в изготвянето на проектни предложения и формуляри за кандидатстване (ведно с всички съпътстващи ги документи).

За изпълнение на това изискване, участниците следва да докажат:

- притежаване на опит в изготвяне на анализи, методики, методологии, планове и оценки във връзка с въвеждането и прилагането на програмно бюджетиране и бюджетиране в публичния сектор;

- разработване на минимум едно проектно предложение и формуляр за кандидатстване по ОПДУ, респ. друга Оперативна програма /за предимство ще се счита опит по ОПДУ/;

- разполагат с екип от експерти, притежаващи опит по разработване на документи, свързани с реализиране на проекти по ОПДУ – минимум 3 (трима) експерти от които единия да притежава опит в планирането и бюджетирането.

II.               Максимален срок за изпълнение на дейностите в размер на 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договор за избор на изпълнител.

 

Прогнозната стойност на услугата е в размер до 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС.

 

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 14.06.2019г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.


ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки