Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.004 ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП С НАИМЕНОВАНИЕ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-05-30 15:55:01
№ 20190530ZVxB3157835

Описание:

На основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП, Висш съдебен съвет, въз основа на решение по т. 26 на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 23 от заседание, проведено на 19.06.2019 г., отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за изготвяне на необходимите документи /проектно предложение, формуляр и други необходими документи/ за кандидатстване на ВСС по процедурата BG05SFOP001-3.004 чрез директно предоставяне на БФП с наименование „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“.


Участниците могат да се запознаване с Насоките за кандидатстване на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4f8f387d-8631-43e7-bbff-5191faa795a8


Минималните изисквания към участниците са, както следва:

I.                  Прогнозна стойност за изпълнение на дейностите в размер до 

10 000 (десет хиляди) лева без ДДС.

 

II.               Максимален срок за изпълнение на дейностите в размер на 20 (двадесет) дни от датата на сключване на договор за избор на изпълнител.

 

III.           Минимални технически изисквания към участниците:

Участниците следва да притежават опит при подготовка на проектни предложения, като за предимство ще се счита наличието на административен капацитет в сферата на дейностите на настоящия проект.

За изпълнение на това изискване, участниците следва да опишат:

- опита си в извършване/изготвяне на анализи, методики, методологии, планове и оценки, като за предимство ще се считат такива свързани с въвеждането и/или прилагането на програмно бюджетиране и/или бюджетиране в публичния сектор;

- опита си в разработване на минимум едно проектно предложение/формуляр за кандидатстване по проект, финансиран от европейските структурни и инвестиционни фондове, като за предимство ще се счита опит по такъв, финансиран от ОПДУ;

- човешкия ресурс, който планират да използват, като за предимство ще се счита възможността за привличане на поне един експерт, притежаващ сходен на предмета на бъдещото предложение опит.

Срока за подаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 28.06.2019г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.


ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки