Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изготвяне на техническо задание за обществени поръчки за инженеринг

Тип поръчка: Покана за събиране на оферти

Дата: 2019-08-19 17:41:55
№ 20190819SCpQ3207061

Описание:

Тип поръчка:  ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 

Дата: 19.08.2019 г.

 

Описание:

Висшият съдебен съвет, във връзка с изпълнение на решение по т. Р-1 от Протокол № 24/24.07.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“ отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за осигуряване ползването на специализирана външна експертна помощ за подготовката на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, изразяваща се в изготвяне на техническо задание за предстоящото провеждане на избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет:

1. „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“;

Техническото задание за обществената поръчка следва да включва:

·    актуализация на техническата спецификация, с оглед извършен анализ на прогнозната стойност на обществената поръчка и прецизиране вижданията на възложителя за усвояване на допълнителни площи в рамките на съществуващото застрояване;

·    критерий за възлагане. В случай че критерият за възлагане не е „най-ниска цена“ е необходимо изготвяне на методика за оценка на офертите;

·    критерии за подбор на  участниците;

 

Допълнителна информация за обектите:

Обществената поръчка за обект „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура“ е с предмет инженеринг и предвижда: изработване на инвестиционен проект във фази „Идеен проект“ в два варианта и „Работен проект“ с пълна проектно-сметна документация по всички части; упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части на инвестиционния проект; доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/; извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР; единични и комплексни 72-ви часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия; изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; всички дейности по приемане на строежа за получаване на разрешение за ползване, съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Технико-икономически показатели:

Разгъната застроена площ (§5, т. 18 по ЗУТ) - 10 846,6 кв.м, общо разгъната застроена площ на сградата с включен сутерен 13 021,7 кв.м. Извършено е геодезическо заснемане на сградата и издадени скици и схеми от кадастралната карта.

Строежът е II категория съгласно чл.137, ал.1, т. 2, буква „д“ от Закона за устройството  на територията (ЗУТ) и чл. 4, ал. 5, т. 1 от Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Прогнозната стойност на услугата по изготвяне на техническото задание е в размер до 6 000 /шест хиляди/ лева без ДДС.

 

2. „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“;

Техническото  задание за обществената поръчка следва да включва:

·    актуализация и допълнение на техническата спецификация, с цел определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка, съответно определяне вида на процедурата, предвид промяна в разгъната застроена площ на сградата;

·   критерий за възлагане. В случай че критерият за възлагане не е „най-ниска цена“ е необходимо изготвяне на методика за оценка на офертите;

·    критерии за подбор на  участниците;

За обект „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“ се предвижда изработване на комплексен проект и инвестиционна инициатива, съдържаща следните части: ПУП – РУП и инвестиционен проект във фази „Идеен проект“ и „Работен проект“, изпълнение на строителство и осъществяване на авторски надзор на строителството по всички части на инвестиционния проект. Сградата следва да се проектира и изпълнява в пълно съответствие с приложимото действащо законодателство към момента на изготвянето му при отчитане предназначението на сградата.

Технико-икономически показатели:

Поземленият имот, върху който ще се изгражда новата сграда, се намира в УПИ IX-административни услуги в кв. 189 по плана на град Пазарджик. Имотът е собственост на Община Пазарджик. Налице са договор за учредяване безвъзмездно право на строеж и издадена виза за проектиране.

Площ на ПИ – 600,00 кв.м., прогнозна разгъната застроена площ (РЗП) – около 2 250 кв.м. и прогнозна обща застроена площ около 2 850 кв.м.

 

Прогнозната стойност на услугата по изготвяне на техническото задание е в размер до 6 000 /шест хиляди/ лева без ДДС.

 

3. „Проектиране и строително-монтажни работи по основен ремонт на сградата на Районен съд Ихтиман“;

Техническото задание за обществената поръчка следва да включва:

·    изготвяне на техническа спецификация, включително определяне вида на процедурата на обществената поръчка;

·    критерий за възлагане. В случай че критерият за възлагане не е „най-ниска цена“ е необходимо изготвяне на методика за оценка на офертите;

·    критерии за подбор на  участниците;

 

За обект „Проектиране и строително-монтажни работи по основен ремонт на сградата на Районен съд Ихтиман“ се предвижда изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ и „Работен проект“ за реконструкция, основен ремонт и модернизация на сградата, по всички части в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, който обхваща всички необходими СМР по привеждане на конструкцията и инсталациите на сградата към действащите норми, при етапно изпълнение на СМР в условията на функциониращ съд; изпълнение на строителството въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Към момента са възложени извършване на енергийно обследване съгласно чл. 16 ЗЕЕ и обследване за установяване на техническите характеристики по чл. 169, ал. 1, т.1-5, включително съставяне на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ  на обект: „Сграда на Районен съд гр. Ихтиман, описана в АПДС №5178/ 25.11.2016 г., находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Иван Вазов“ № 1“.

 

Технико-икономически показатели:

 Основната сградата на Районен съд гр. Ихтиман е построена през 1941г. и през годините към нея са изпълнени две пристройки – едноетажна и триетажна. Основната сграда е двуетажна масивна със сутерен.  

Застроената площ на основната сграда /ЗП/ е 264 кв.м. Към основната сграда във вътрешния двор е пристроена едноетажна сграда със сутерен и със ЗП 85 кв.м. В източната част на основната сграда - пристройка със ЗП 85 кв.м.

Обектът е IV категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „д“ от Закона за устройство на територията и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Прогнозната стойност на услугата по изготвяне на техническо задание е в размер до 5 000 /пет хиляди/ лева без ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дейностите по изпълнение на обектите по т. 1, т. 2 и т. 3 следва да отговарят на специфичните и съвременни изисквания за проектиране и строителство на сгради за органите на съдебната власт, в съответствие с действащите  нормативни изисквания. Цените се представят в лева без ДДС. Заинтересованите лица следва да посочат срок за изпълнение на дейностите.

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 23.08.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12 или на следния електронен адрес: vssop@vss.justice.bg

 

 ПубликацияДата
Сключен договор за изготвяне на техническите задания 2020-06-15 11:08:00

<-- Обратно към поръчки