Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изготвяне на техническо задание за обществени поръчки за СМР

Тип поръчка: Покана за събиране на оферти

Дата: 2019-08-19 17:35:22
№ 20190819gHCr3192897

Описание:

Тип поръчка:  ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Дата: 19.08.2019 г.

 

 

Описание:

Висшият съдебен съвет, във връзка с изпълнение на решение по т. Р-1 от Протокол № 24/24.07.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“ отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за осигуряване ползването на специализирана външна експертна помощ за подготовката на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, изразяваща се в изготвяне на техническо задание за предстоящото провеждане на избор на изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет:

1. „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IХ-951,952, кв.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР/“;

Техническото задание за обществената поръчка следва да включва:

·    изготвяне на техническа спецификация за обществената поръчка;

·    критерий за възлагане. В случай че критерият за възлагане не е „най-ниска цена“ е необходимо изготвяне на методика за оценка на офертите;

·    критерии за подбор на  участниците;

 

Допълнителна информация за обекта:

За обект „Нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IХ-951,952, кв.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР/“ е изготвен инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж. Проектното предложение предвижда премахване/събаряне на сградата на Съдебната палата и изграждане на изцяло нова сграда. Обемно – пространственото функционална решение е за триетажна сграда със скатен покрив.

Технико-икономически показатели:

Площ на имота – 814 кв.м, площ на подземно ниво - 415.48 кв.м, застроена площ - 411.78 кв.м и разгъната застроена площ - 1250.98 кв.м.

Строежът е IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 „б“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Прогнозната стойност на услугата по изготвяне на техническото задание е в размер до 3 000 /три хиляди/ лева без ДДС.

 

2. „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. „Драган Цанков“ № 6, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“;

Техническото задание за обществената поръчка следва да включва:

·    изготвяне на техническа спецификация за обществената поръчка;

·    критерий за възлагане. В случай че критерият за възлагане не е „най-ниска цена“ е необходимо изготвяне на методика за оценка на офертите;

·    критерии за подбор на  участниците;

 

Допълнителна информация за обекта:

За обект „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. „Драган Цанков“ № 6, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“ е изготвен инвестиционен проект, внесен за издаване на разрешение за строеж. Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и консервационно - реставрационни работи. Конкретните видове СМР са посочени в одобрения инвестиционен проект и количествени сметки за обекта.

Технико- икономически показатели:

Площ на ПИ – 2522,00 кв.м., застроена площ (ЗП) - 1850 кв.м., разгъната застроена площ (РЗП) - 7092,00 кв.м.

Обектът е III категория съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „в“ и „ж“ от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 3, т. 4 и чл. 7 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Обектът притежава статут на архитектурно – строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „национално значение“, съгласно Удостоверение от НИНКН изх. № 1100-90/20.07.2017г.

Прогнозната стойност на услугата по изготвяне на техническото задание е в размер до 3 000 /три хиляди/ лева без ДДС.

 

3. „Строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“;

Техническото задание за обществената поръчка следва да включва:

·    актуализация и допълнение на техническата спецификация за обществената поръчка;

·    критерий за възлагане. В случай че критерият за възлагане не е „най-ниска цена“ е необходимо изготвяне на методика за оценка на офертите;

·    критерии за подбор на  участниците;

 

Допълнителна информация за обекта:

За обект „Строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ е изготвен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж. Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) съгласно одобрения инвестиционен проект.

Технико-икономически показатели:

 Сградата представлява комплекс от самостоятелни постройки (блокове), долепени една до друга на калкан и с деформационна фуга.

 Площ на ПИ – 1657 кв.м., обща застроена площ на комплекса сгради – 740.70 кв.м, обща разгъната застроена площ на комплекса сгради – 2627.50 кв.м, разгъната застроена площ със сутерен – 3160.57 кв.м.

Обектът е IV категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „д“ от Закона за устройство на територията и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Прогнозната стойност на услугата по изготвяне на техническото задание е в размер до 3 000 /три хиляди/ лева без ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дейностите по изпълнение на обектите по т. 1, т. 2 и т. 3 следва да отговарят на специфичните и съвременни изисквания за проектиране и строителство на сгради за органите на съдебната власт, в съответствие с действащите  нормативни изисквания. Цените се представят в лева без ДДС. Заинтересованите лица следва да посочат срок за изпълнение на дейностите.

Оферти могат да се представят в срок до 17:00 часа на 23.08.2019 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12 или на следния електронен адрес: vssop@vss.justice.bg

 

 ПубликацияДата
Сключен договор за изготвяне на техническите задания 2020-06-15 11:14:00

<-- Обратно към поръчки