Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и профилактика на климатици в сървърни и работни помещения на ВСС и на система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталация в сградата на ВСС“

Тип поръчка: Покана за събиране на оферти

Дата: 2019-10-08 16:04:10
№ 20191008igyf3260279

Описание:

ДО

                                                        ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

                                                                          

П О К А Н А

 

за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

 

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки –/ЗОП/ Висшият съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за директно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и профилактика на климатици в сървърни и работни помещения на ВСС и на система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталация в сградата на ВСС“, при следните условия:

1. Обект на поръчката – предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

2. Предмет на поръчката: „Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и профилактика на климатици в сървърни и работни помещения на ВСС и на система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталация в сградата на ВСС“.

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции предвид обстоятелството, че дейностите са във функционална зависимост. Разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции би затруднило технически изпълнението й, поради необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените позиции, което повишава риска за навременното изпълнение на услугата, предмет на поръчката.

3. Място на изпълнение на поръчката: работни помещения на Висш съдебен съвет в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ул. „Съборна“ № 7 и ул. „Г. С. Раковски“ № 185.

4. Описание и обхват на поръчката:

4.1. Настоящата поръчка предвижда абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и профилактика на следните системи:

 

Вид

Марка и модел

Коли-чество

/бр./

Адрес

1

2

3

4

Инверторен климатик

AUX

модел ASW-H09A4/FIR1DI-EU

10

гр. София,

ул. „Съборна“ № 7

Инверторен климатик

MIDEA

модел MSG-09HR

2

гр. София,

ул. „Г.С.Раковски“ № 185

Инверторен климатик

MIDEA

модел MSF-12HR

2

гр. София,

ул. „Г.С.Раковски“ № 185

Инверторен климатик

SANG

модел AUS-09H53B17

10

гр. София,

ул. „Г.С.Раковски“ № 185

Инверторен климатик

TOSHIBA

модел RAS-B22N3KV2-E1

2

гр. София,

ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

Инверторен климатик

GENERAL FUJITSU

модел ASHG24LFCC

1

гр. София,

ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

Система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталация

1

гр. София,

ул. „Екзарх Йосиф“ № 12

 

4.2. Обхватът на поръчката включва:

4.2.1. Два броя сезонни (есенно-зимен и пролетно-летен) профилактични прегледа на климатиците в сървърните и работните помещения на ВСС, включващи проверка на изправността и почистване (без демонтаж на вътрешното или външното тяло, дозареждане с хладилен агент или неговата смяна).

4.2.2. Дванадесет броя профилактични прегледи на година на системата за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталация в сградата на ВСС, включващи проверка изправността на ОВК инсталацията, автоматизацията към нея и ВиК инсталацията, почистване на вътрешни климатични тела и настройка за работа в режим на отопление или охлаждане.

4.3. При необходимост и по заявка на възложителя:

·        пълно почистване на вътрешно тяло на климатик с демонтаж;

·        пълно почистване на външно тяло на климатик с демонтаж;

·        дозареждане с хладилен агент;

·        смяна на хладилен агент;

·        доставка и монтаж на резервни части.

5. Изисквания към сроковете по предоставяне на услугата:  

5.1. Срок за извършване на ежемесечната профилактика на ОВК и ВиК инсталацията – до 15 (петнадесето) число на текущия месец.

5.2. Срок за извършване на настройка на ОВК и ВиК инсталацията за работа в режим на отопление или охлаждане – до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на писмена заявка от възложителя.

5.3. Срок за извършване на есенно-зимен и пролетно-летен преглед на климатиците в сървърните и работните помещения на ВСС – до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на писмена заявка от възложителя за броя, вида и местонахождението на климатиците.

5.4. Време за реакция при повикване и за извършване на диагностика при възникнал проблем – до 4 (четири) часа от подаване на заявка в работни дни в интервала 08:30 – 17:00 часа.

5.5. Време за отстраняване на проблем – до 12 (дванадесет) часа от диагностициране на проблема, в работното време на възложителя.

5.6. Срок за осигуряване на резервни части и извършване на ремонт – до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.

6. Начин на плащане – с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя, при приемане на всеки възложен етап от изпълнението на поръчката с приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

7. Срок на договора: 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписването му от страните.

 

Офертата следва да бъде изготвена по приложения образец, при спазване на изискванията и условията на настоящата покана, и трябва да съдържа:

1. Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

2. Предложение за изпълнение на поръчката.

3. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на офертата.

4. Предлагана цена – с ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая, за всяка от дейностите, посочени в предмета и обхвата на поръчката.

 

Отношенията между страните ще се финализират с подписването на договор по проект на Възложителя.

 

Срок за получаване на офертата в деловодството на Висш съдебен съвет – до 18.10.2019 г., включително.

 

Оглед на климатичната система може да се извърши до 18.10.2019 г., включително, в рамките на работното време на Висшия съдебен съвет от 08:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

За контакти: Дамян Бакалов, тел. 0879 51 97 00.

 

Място за подаване на офертата – Висш съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, стая № 102, лично или чрез представител,  чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка. Не се приемат оферти, подадени по електронен път.

Офертата следва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.

 

 ПубликацияДата
Образец на ценово предложение 2019-10-08 16:04:00

<-- Обратно към поръчки