Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка на системата“

Тип поръчка: Покана за събиране на оферти

Дата: 2020-04-24 17:12:22
№ 20200424eYwR3351384

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

                                                                         

 

П О К А Н А

за представяне на оферти

 

 

На основание решение на Пленума на ВСС по протокол №8/09.04.2020г., т. 1.4. Висш съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за предоставяне на услуга с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка на системата“.

1. Обхват на услугата: отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на системата съгласно одитни констатации, съдържащи се в изготвен доклад за извършен одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата и извършване на извънгаранционна поддръжка на системата.

Извънгаранционно обслужване на системата включва:

- извършване на процедури по поддържане в експлоатационна годност на базата данни на системата;

- извършване на диагностика на докладваните проблеми с функционалността с цел осигуряване на правилно функциониране на системата;

- отстраняване на евентуални грешки в работата на системата;

- консултации за разрешаване на проблеми по предложената от изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, хардуер и мрежи), използвана от приложението на мястото на инсталация;

- възстановяване на системата и данните при евентуален срив;

- регулярна проверка на системата по отношение на сигурността, възникнали грешки в работата на системата, измерване на бързодействието, анализ на тенденциите на нарастване на данните и евентуални мерки за избягване на проблеми, свързани с това;

- извършване на процедури, свързани с текущи настройки и преконфигурации на мета данни в системата (прехвърляне на профили на съдии между съдилища, промяна на потребителски електронни адреси и други);

- Опционално: използване на система за регистриране и проследяване на проблеми, работеща в режим 24/7.

 

Достъпът до информация в изготвения доклад се осъществява при условията на конфиденциалност и при ограниченията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс в условията на образувано досъдебно производство. Заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията, необходима за извършване на услугата, съдържаща се в изготвения одитен доклад, за която е получено разрешение от компетентния орган, срещу задължително подписване на декларация за конфиденциалност.

Достъпът се осъществява след предварителна заявка, подадена на следните адреси: v.mihaylov@vss.justice.bg, a.chomakova@vss.justice.bg, съдържаща данни за заявителя, предпочитани ден и час за разглеждане на документите. В отговор заявителят ще получи данни за възможностите за осигуряване на достъп. Заявки могат да се подават всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, но най-късно до деня, предхождащ деня, в който изтича крайният срок за получаване на оферти. Достъп до информацията може да бъде предоставян до крайния срок за подаване на оферти, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ №12, административна сграда на ВСС.

За контакти: Валери Михайлов – 02 930 4936, Анелия Чомакова – 02 930 4984.

2.1. Срок за отстраняване на констатираните уязвимости – до 30 дни от сключване на договора

2.2. Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка – 12 месеца, считано от изпълнението на дейността по отстраняване на съществуващите вътрешни и външни уязвимости на системата или до въвеждането/внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) в съдилищата, разработена в изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C03 с предмет „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, което от двете събития настъпи първо.

3. Възложителят запазва правото си да сключи договор с участник, подал оферта в отговор на настоящата покана. В случай, че офертите или някоя от тях надвишават законовия праг, предвиден за директно възлагане съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (29 999 лв. без ДДС), възложителят ще използва офертите, подадени в отговор на настоящата покана за целите на формиране на актуална прогнозна стойност на обществена поръчка, предмет на бъдещо възлагане, на основание чл. 44 от ЗОП. Представените в този случай стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при възлагане на обществената поръчка.

4. Критерий за възлагане – най-ниска цена.

5. Офертите следва да бъдат изготвени по приложения образец, при спазване на изискванията и условията на настоящата покана, и трябва да съдържат:

5.1. Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката, включително срокове за изпълнение.

5.3. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на офертата.

5.4. Предлагана цена – без и с ДДС, в български лева и закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Цената следва да включва всички разходи за изпълнението на оферираните дейности.

6. Заинтересованите лица (участници) следва да отговарят на следните минимални изисквания:

6.1. през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили минимум една дейност (услуга), която е идентична или сходна с предмета на възлаганата услуга.

Под дейност (услуга), идентична или сходна с предмета на възлаганата услуга, следва да се разбира дейност по осигуряване/обезпечаване на информационната сигурност на информационни системи.

Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването/възлагането й, е приключила в посочения по-горе период.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира от лицето, като се посочват: описание на изпълняваната/ите услуга/и съгласно изискването, стойност на услугата/ите, датата на изпълнение на услугата/ите и получател на услугата/ите. В случай на подписване на договор, преди подписването му се представя Списък на дейностите/услугите, които са идентични или сходни с предмета на възлаганата услуга, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал), заедно с доказателство за извършената услуга (заверени копия).

6.2. да прилагат внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС  EN ISO 9001:2ХХХ или еквивалент с обхват на сертификацията: услуги в областта на информационните технологии;

6.3. да прилагат внедрена система за управление на сигурността на информацията по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2ХХХ или еквивалент;

6.4. да прилага внедрена система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1 или еквивалент.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира от лицето, като се посочват: номер, дата, издател и срок на валидност на издадения сертификат, стандарт и обхват на сертификацията. В случай на подписване на договор, преди подписването му се представят валидни сертификати по съответните стандарти (заверени копия).

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато лицето не е имало достъп до такива сертификати или е нямало възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи лицето трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

7. Срок за получаване на оферти – до 08.05.2020 г., включително.

8. Място на получаване на оферти - Висш съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, лично или чрез представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка или електронно на следния електронен адрес: vss@vss.justice.bg


Документи
17152020241704_Оферта образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки