Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, КВ.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла / ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-12 15:27:58
№ 20200604xgHz3368945

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, КВ.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР и включва:
А) Изпълнение на СМР съгласно одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации и всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащата нормативна уредба:
1) Подготвителни СМР:
1.1.) Извършване на подготвителни дейности, съгласно всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащата нормативна уредба.
2) Разрушителни СМР:
2.1.) Извършване на дейностите, предвидени в одобрения инвестиционен проект и количествената сметка, предоставена от възложителя и в съответствие с всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащата нормативна уредба.
2.2.) Извършване на почистване.
3) Изграждане:
3.1.) Извършване на дейностите, предвидените с одобрения инвестиционен проект, количествена сметка, предоставена от възложителя и в съответствие с всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащата нормативна уредба.
3.2.) Доставка и влагане на необходимите материали, придружени със съответните сертификати за произход и качество, предвидените с количествена сметка, предоставена от възложителя и всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащата нормативна уредба.
Б) Отстраняване на недостатъците, установени в хода на изпълнението и/или при приемане на изпълнените дейности от възложителя;
В) Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове;
Г) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителството;
Д) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, когато е приложимо.
Строежът е ІV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за устройство на територията – ЗУТ и чл. 8, ал. 2 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Конкретните видове СМР са посочени в одобрения работен инвестиционен проект и количествени сметки за обекта, приложени към документацията за участие.
За обекта е издадено Разрешение за строеж №15/08.07.2019г. от главния архитект на община Бяла.
РЗП на сградата съгласно издаденото разрешение за строеж е 1250,98 кв.м.

В подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е участвало външно лице. Техническото задание на обществената поръчка, включващо техническа спецификация, критерий за възлагане и критерии за подбор, е изготвено от "Редискавър" ЕООД, ЕИК: 202935898.

Информацията по чл. 44 от ЗОП във връзка с подготовката на горепосочената част от документацията за обществената поръчка е публикувана на профила на купувача и е достъпна на:

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190819gHCr3192897

Заличаването на данни е извършено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, 1) от Регламент 2016/679


Документи
39422020121506_Техническа документация гр. Бяла.7z
40172020121506_Решение за откриване на процедура.pdf
40232020121506_Обявление за поръчка.pdf
40402020121506_Документация за участие.doc
40532020121506_KS RS Biala.xls
41012020121506_Методическо указание на АОП относно предоставяне на еЕЕДОП.pdf
39012020121706_ESPD-BG1.doc
39052020121706_espd-request.pdf
39132020121706_espd-request.xml

ПубликацияДата
Решение за класиране и определяне на изпълнител ВСС-9734/25.09.2020 г. 2020-09-25 17:05:00
Протокол от работата на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 2020-09-25 17:07:00
Протокол от работата на комисията 2020-09-25 17:07:00
Обявление за възложена поръчка 2021-01-12 16:45:00
Договор и приложения 2021-01-12 17:45:00

<-- Обратно към поръчки