Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ ЗА ПУ

Тип поръчка: Покана за събиране на оферти

Дата: 2020-06-12 11:01:47
№ 20200612KvlZ3392016

Описание:

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, Висш съдебен съвет отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти за предоставяне на услугата: „Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за изготвяне на анализи, оценки, разработване на методология, обучение и логистични услуги за публични събития по дейности 1, 2, 3, 4 и 6 на Проект № BG05SFOP001-3.004-0001 „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ по Административен договор № BG05SFOP001-3.004-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

 

Участниците могат да се запознаят с дейности 1, 2, 3, 4 и 6 от Административния договор в публикацията по-долу.

 

1. Техническото задание за обществената поръчка следва да включва:

1.1. изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за изготвяне на анализи, оценки, разработване на методология, обучение и логистични услуги за публични събития по дейности 1, 2, 3, 4 и 6 на Проект № BG05SFOP001-3.004-0001 „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ :

1.2. критерий за възлагане и методика за оценка на офертите;

1.3. критерии за подбор на участниците.


2. Тръжната документация за обществената поръчка следва да включва всички необходими документи за обявяване на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Прогнозната стойност за изпълнение на услугата е в размер до 4 300 (четири хиляди и триста) лева.

Максимален срок за изпълнение на услугата е до 20 (двадесет) дни от датата на сключване на договор.

Изисквания към участниците:

Участниците следва да притежават опит при изготвяне на документация за разработване на техническа спецификация и тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги за изготвяне на анализи, оценки, разработване на методология, обучение и логистични услуги за публични събития, като предимство.

За изпълнение на това изискване, участниците следва да опишат:

-        опита си в извършване/изготвяне на анализи, методики, методологии, планове и оценки, като за предимство ще се считат такива свързани с въвеждането и/или прилагането на програмно бюджетиране и/или бюджетиране в публичния сектор;

-        опита си в изготвяне на документация за разработване на техническа спецификация и тръжна документация за възлагане на обществена поръчка.

Срокът за подаване на оферти е до 17:00 часа на 26.06.2020г. в деловодството на Висшия съдебен съвет - гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.


Документи
29592020151006_Дейности по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки